O PROJEKCIE

Projekt „Kompetentny europejski nauczyciel wsparciem w efektywnej mobilności zawodowej młodzieży” realizowany w „Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój” obejmuje swym działaniem wyjazd nauczycieli na 3 szkolenia zagraniczne w ciągu 2 lat.

Projekt ma na celu rozwinięcie wielu kompetencji, umiejętności oraz wiedzy z zakresu metodyki nauczania, peagogiki oraz zarządzania. Nauczyciele biorący udział projekcie rozwiną kompetencje twarde z zakresu podnoszenia jakości pracy szkoły, proeropejskiego rozwoju szkoły, innowacyjnego programu nauczania i metodyki nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami z uwzględnieniem nowoczesnych technologii, sposobów motywowania uczniów z problemami edukacyjnymi oraz systemów szkolnictwa i możliwości zawodowych w UE uczniów zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy. Oprócz wymienionych kompetencji twardych, projekt ma na celu rozwój kompetencji miękkich, takich jak: zrozumienie różnorodności, zarówno społecznej, językowej, jak i kulturowej oraz zwiększenie wrażliwości na nią, tolerancja, empatia wobec uczniów ze specyficznymi problemami w nauce oraz otwartość na działania związane z mobilnością zawodową i edukacyjną, a także pewność siebie, umiejętność radzenia sobie w środowisku obcym pod względem kulturowym i językowym oraz umiejętności komunikacyjne w języku obcym. 

Uczestnikami projektu są pracownicy szkoły: pedagodzy, w tym nauczyciele języków, przedmiotów ogólnych, zawodowych, bibliotekarze oraz surdo i tyflopedagodzy. W celu realizacji projektu została podjęta współpraca z włoskim partnerem, organizacją SubMeet. Kursy odbędą się w takich miastach jak: San Salvo oraz Rzym, gdzie szkolenia są prowadzone przez Instytut L. Vaccari, doświadczoną organizacją zajmującą się szerzeniem wiedzy z zakresu metod pracy z osobami o specjalnych potrzebach oraz ze specyficznymi dysfunkcjami. Instytut zajmuje się terapią, rehabilitacją, nauczaniem oraz szerokim wsparciem dla tych osób. Uczestnicy kursów uzyskają certyfikat Europass Mobilność. Ważnym elementem całego projektu będzie program przygotowania kulturowego i językowego przed rozpoczęciem szkoleń. Na każdym etapie będzie prowadzona wszechstronna ewaluacja, a w trakcie projektu, jak i po jego zakończeniu działania upowszechniające.

Wychodząc naprzeciw zmianom zachodzącym we współczesnym szkolnictwie, nowoczesny nauczyciel powinien nie tylko posiadać doskonałe przygotowanie merytoryczne w obszarze nauczanego przez siebie przedmiotu, ale również rozwijać w sobie i w uczniach kompetencje proeuropejskie, takie jak otwartość na zmiany, tolerancję wobec wszelakiej inności, kształtowanie wrażliwości oraz reagowanie na przejawy dyskryminacji oraz akceptacji dla różnorodności.

W dzisiejszym świecie mobilność, zarówno zawodowa, jak i edukacyjna staje się czymś normalnym i pożądanym. Nauczyciel, pedagog, osoba dorosła, która jest modelem postępowania dla młodego człowieka, jego autorytetem nie może być zamknięta na zachodzące w świecie zmiany.

Nasza szkoła dostrzega potrzebę rozwijania się w tym obszarze. Wyjazd będzie okazją na zorientowanie się na europejskim rynku pracy, poznanie wymagań stawianych pracownikom, zdobycie wiedzy na temat metod i systemów kształcenia młodzieży w krajach UE.